เลือก “ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์” เป็น “ตลก.รธน.” คนใหม่ เตรียมเสนอชื่อเข้า “วุฒิสภา” พิจารณา

19

ที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด มีมติเอกฉันท์ คัดเลือก นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไปดำรงตำแหน่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทน นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่หมดวาระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 200

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่เข้าร่วมประชุม 33 คน ของจำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด 43 คน หลังจากนี้ สำนักงานศาลปกครอง จะส่งชื่อ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ไปยังวุฒิสภา เพื่อขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ

นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ปัจจุบันอายุ 66 ปี การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนมาดำรงตำแหน่งตุลาการปกครอง