ป.ป.ส. ร่วมหน่วยภาคีวางระบบการข่าวและปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางทะเล เน้นความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าเรือ

10

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าเรือ (Seaport Interdiction Task Force : SITF) โดยมี พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ สุบิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย ผู้เเทนจากกรมศุลกากร กองเรือยุทธการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และผู้แทนจากศูนย์รักษาความปลอดภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 44 คน มีวัตถุประสงค์ วางระบบการข่าวและการประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติการร่วมกัน และกำหนดแนวทางการประสานงานด้านข้อมูลและปฏิบัติการให้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้การสืบสวนปราบปรามมีการบูรณาการมากขึ้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม จ.เพชรบุรี

ตามที่รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดที่ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านลำเลียงยาเสพติดไปประเทศที่สาม ประกอบกับสถานการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติด และเคมีภัณฑ์ผ่านทางท่าเรือมีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า “เฉพาะปี 2562 มีการจับการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางเรือได้ถึง 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งเป็นการขนส่งในปริมาณมาก เช่นการตรวจยึดไอซ์ 452 กิโลกรัม ที่ประเทศนิวซีแลนด์ และ 1,580 กิโลกรัม ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองกรณียาเสพติดถูกซุกซ่อนในเครื่องใช้ไฟฟ้าและขนส่งทางเรือ ขณะเดียวกันก็พบว่ามีการลักลอบนำเคมีภัณฑ์สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดเข้าไทยทางเรือเพื่อส่งต่อไปยังแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำ การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด เคมีภัณฑ์สารตั้งต้นทางเรือเป็นเรื่องที่นอกจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วยังต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจขนส่งทางเรือและประชาชน ดังนั้น หากพบข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิด ขอให้แจ้งได้ที่ 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง…