อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 150 ชุด

22

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายกรกฤช เลิศพรหมคุณ ปลัดอำเภอ และฝ่ายปกครองตำบลดงบัง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลดงบัง จำนวน 150 ชุด ณ. อบต.ดงบัง ตำบลดงบัง อ.ลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ และร่วมกันชี้แจงการช่วยเหลือประชาชน ภายหลังน้ำลด ทั้งด้านการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์

นายอุเทน กาเผือก นายก อบต.ดงบัง นายชัยวัฒน์ พันธุมา กำนัน ต.ดงบัง และนางนวรัตน์ ยอดน้ำคำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลดงบัง ได้ชี้แจงว่าได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วปรากฎว่า ถนนลูกรังเสียหาย 6 สาย สะพาน 1 แห่ง ที่นาเสียหาย 5,131 ไร่ โดยจะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป ในการช่วยเหลือครั้งนี้ คุณญาณีนาถ เข็มนาค อดีต สว. อำนาจเจริญได้ร่วมกิจกรรม ให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน