ไทยเบฟ ครองอันดับหนึ่ง DJSI (World Index) ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นผู้นําธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจร สร้างความภาคภูมิใจระดับโลก มาสู่ภูมิภาคอาเซียน

16

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์ ประเภทกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และ ประเภทดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจําปี 2562 ในอันดับที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่ม Beverages industry ทําให้ปีนี้ไทยเบฟ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Industry Leader, DJSI World Member, และ DJSI Emerging Market โดย ไทยเบฟ ถือเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของอาเซียนเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการประเมินให้เป็น ผู้นําด้านความยั่งยืนในอันดับที่สูงที่สุดของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน นําความภาคภูมิใจในระดับโลกมาสู่ ภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างยิ่ง

สําหรับไทยเบฟการได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 ปีซ้อน สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 ที่ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต ที่ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญที่ไทยเบฟให้ความสําคัญเพื่อ สร้างความยั่งยืน เราให้ความสําคัญตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนการบริการจัดการซัพพลายเชน รวมถึง แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีกระบวนการการจัดการของเสียอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะเป็นส่วน สําคัญที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การวางแผนหรือกลยุทธ์ ในการดําเนินงานจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และอีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้ความสําคัญเป็น อย่างยิ่งคือการพัฒนาไปถึงเนื้อแท้ของการพัฒนากระบวนการภายในองค์กร เพราะเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนา อย่างยั่งยืน ต้องเกิดจากภายในองค์กร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามันจะตอบโจทย์ เพื่อนําไปปรับเปลี่ยน กระบวนการทํางานขององค์กรเรา เพื่อให้สามารถตอบสนองความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ของเราให้ได้

ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในระดับโลก ที่นํามาสู่ภูมิภาคอาเซียนที่ ไทยเบฟได้รับคัดเลือกให้เป็น สมาชิกในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) เป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น Industry Leader, DJSI World Member, และ DJSI Emerging Market ซึ่งมีเพียง 60 บริษัทระดับโลกจาก 60 ประเภทอุตสาหกรรม ที่จะได้รับการคัดเลือก อีกทั้งยังสามารถครองความเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั้งหมดของอาเซียนเพียงบริษัท เดียวที่ได้รับการประเมินให้เป็นผู้นําด้านความยั่งยืนในอันดับที่สูงที่สุดของโลกต่อเนื่อง2ปีซ้อน

ข้อดีของการเป็นสมาชิก DJSI คือการเรียนรู้การจัดการธุรกิจที่เป็นระบบมาก ๆ สิ่งที่สําคัญในการ บริหารงานอย่างยั่งยืนเป็นข้อบังคับให้บริษัทเน้นเรื่องการโปร่งใสในการดําเนินงานของธุรกิจ และผู้ลงทุน สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทที่มีนโยบายการบริหารบริษัทจัดการที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะสะท้อนถึง ศักยภาพความแข็งแกร่งที่มีความมั่นคง และการเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มี DJSI ที่จะสามารถให้ความ เชื่อมั่นได้มากกว่าบริษัททั่วไป

ถือเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของไทยเบฟ และสะท้อนให้เห็นว่าไทยเบฟ มุ่งมั่นเพื่อการบรรลุ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นําเครอื่ งดื่มครบวงจรของอาเซียน พร้อมจะก้าวขึ้นสู่การเป็น ผู้นําในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ใส่ใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก ไทยเบฟ ได้ก้าวเข้าสู่เป้าหมาย ความสําเร็จที่ตั้งไว้ในวิสัยทัศน์ 2020 อย่างชัดเจน และพร้อมที่จะเดินหน้ารุกเต็มกําลัง เพื่อครองความเป็น ผู้นําธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน”