ก.แรงงาน พัฒนาทักษะ 101 อาชีพ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

8

รมว.แรงงาน เปิดโครงการพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 ณ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “101 อาชีพ”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ หอประชุมศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นมี 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ และการจัดงานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อันเป็นที่มาของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลร่วมกันดำเนินการอยู่เป็นประจำ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการร่วมสืบสานและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงานเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความจงรักภักดีของทุกคนตลอดไป