CAT แสดงความยินดีกระทรวงดิจิทัลฯ ครบรอบ 3 ปี

15

นายพุทธิพงษ์ปุณณกันต์ (กลางซ้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับมอบเงินบริจาคสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจากพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (กลางขวา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชนหรือ CAT ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ