กปน.ร่วมยินดีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ครบรอบ 17 ปี

7

กปน.ร่วมยินดีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ครบรอบ 17 ปี เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 นางนงลักษณ์ รัตนอุดมโชค ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สบน. ครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สบน. เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของ สบน. โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการ สบน. เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ สบน.มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จ โดย สบน.จะเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารหนี้ของประเทศในภาพรวม อีกทั้ง กำกับดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของ กปน.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสมอมา และเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย