อาชีวะภาคเหนือ พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

124

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและสถานประกอบการที่ ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 152 คน 87 สถานศึกษา ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพที่ถูกต้องตามนโยบายด้านการสนับสนุนขยายโอกาสการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกอบรมอาชีพ การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนมุ่งผลิตพัฒนากำลังคน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างค่านิยมที่ดีต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น ต้องมุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกลยุทธ์ที่ร่วมมือกันทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

ดร.ประชาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จนั้นมีความสำคัญมาก การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาและการประสานความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาเป็นพลังร่วมในการขับเคลื่อนโดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน เร่งดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จให้ทุกชีวิตรอบตัวอยู่ดี มีความสุข และขอน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี และพระราชดำรัส ในการเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด