จิตอาสา 904 พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

17

วันที่ 16 กย.62 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผอ.เขตสายไหม มอบนางยุพาวดี ชัยชนะ หนฝ.สิ่งแวดล้อมฯ จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์ฯ 61 หน่วยควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคที่ 2 (ดอนเมือง) อสส.และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนพูนทรัพย์ประกอบด้วยการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องโรคที่นำโดยยุงลาย แจกสารกำจัดลูกน้ำและตะไคร้หอมทากันยุง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา