พัฒนาอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตและพิการ

59

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว : ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ให้กับอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่ามูลนิธิป่อเต็กตั้ง เป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานสาธารณกุศล และงานบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนาตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ไม่เลือกเพศ และวัย ตลอดรวมทั้งด้านการศึกษา

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยงานในเครือข่ายประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยมีอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในงานช่วยเหลือสังคมต่างๆ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครมูลนิธิฯในการเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลหัวเฉียว

ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่าย และเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้เป็นองค์กร ฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” ให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้อาสาสมัครของมูลนิธิฯ มีวิชาความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ปัจจุบันอาสาสมัครได้สำเร็จการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์แล้ว สามารถนำความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องจากการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรไปใช้ในการช่วยชีวิต ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยจิตอาสาเมตตามีคุณธรรม ตามที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยความแน่วแน่ ภาคภูมิต่อไป

นายแพทย์เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว และเป็นคณะผู้ดำเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder-EMR)” เปิดเผยว่า การฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้งเห็นความสำคัญของการออกปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
เบื้องตัน ณ จุดเกิดเหตุจึงให้โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder-EMR” ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตั้ง ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

1.เพื่อให้อาสาสมัคมูลนิธิปอเต็กตั้ง มีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ปวยฉุกเฉิน
2.ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแล ณ จุดเกิดเหตุที่ถูกต้องรวดเร็วปลอดภัย และได้มาตรฐานตามขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปวยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิต ลดความพิการ และกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้
3.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้งมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในฐานะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรม จำนวน 40 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์จริง จำนวน 10 ครั้ง

สำหรับวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วยแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,ภสัชกร และบุคลากรจากองค์กรภายใน และภายนอก อาทิ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎกล้า โรงพยาบาลตำรวจ เป็นต้น

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนดการอบรมปี 2561 จัดจำนวน 9 รุ่นมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 409 คน และเนื่องด้วยผู้สำเร็จการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างเข้มงวดจึงทำให้มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 341 คน โดยเกณฑ์การผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)

คือผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 90% ของระยะเวลาการอบรม และต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์จริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนอกจากนี้ ในปี 2562 ยังได้จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMR) ให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) ปี 2558 จำนวน 1 รุ่นมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 11 คน

สำเร็จการอบรมครบทั้ง 114 คน โดยเกณฑ์การผ่านการอบรมฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMR) คือ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 90% ของระยะเวลาการอบรม และต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการฝึกปฏิบัติทุกทักษะรับรอง โดยวิทยากรผู้ควบคุมการฝึก ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมทั้งหมด มูลนิธิปอเต็กตึ้งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5625