รมว.ตรีนุช เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

18

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลอดจนคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา เพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาตินานัปการ ที่สำคัญได้ทรงตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการด้านการศึกษาและกิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบมาจนทุกวันนี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการวางพวงมาลา ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าของทุกปี

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่ทรงเล็งเห็นว่า ประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ และกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่า และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ดั่งพระราชดำรัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี” ดังนั้น บรรดาลูกเสือในยุคต่อมา จึงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวพระบรมราโชบาย จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 110 ปี แล้ว