วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัด อบรมออนไลน์ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

8

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สัมผัสอาหารปลอดภัยไกลโควิด!! อบรมออนไลน์ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โดยผู้อำนวยการสุดชาย บุตรแสนลี เป็นประธานพิธีเปิดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สำหรับผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยมี นางอัญชสา กิติอนันต์ภัทร์ กล่าวรายงาน ผ่าน Google Meet

เพื่อให้ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจเเละปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตรสุขภิบาลอาหารตามสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(Covid – 19) ซึ่งดำเนินการตามมาตรการหลัก DMHT-RC และ 6 มาตรการเสริม SSET-CQ ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา