สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่หลายอำเภอ

3

ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เต้นท์ที่พัก อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม และอาหารสุนัขพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ 15 กันยายน 2562 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านทัพไทย ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านกุดระงุม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารแก่ราษฎรที่มารับมอบถุงพระราชทานในพื้นที่ด้วย

นอกจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 23 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยเต้นท์ที่พัก จำนวน 1,000 หลัง อุปกรณ์ทำน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด และอาหารสุนัขพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ให้รับทราบ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ”ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตอนบน และในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก และน้ำจากลำน้ำต่าง ๆ ไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลโดยจะไหลมารวมกัน ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป จึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูล ได้รับความเสียหายใน 23 อำเภอ จากพื้นที่ 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ 174 ตำบล 1,362 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน