โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมกับ สอศ. จัดโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเสริมเพื่อชุมชน

69

13 พ.ย. 2564 ที่โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. ได้มีการจัดศูนย์อาชีวะอาสา Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเสริม เพื่อชุมชน จัดกิจกรรมลดร่ายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ออกให้บริการประชาชน จำนวน 3 วิทยาลัยได้แก่ 1.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำโดย นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการ 2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร นำโดย ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการ 3.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา นำโดย ดร รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการว ซึ่งในการนี้ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ซ่อม สร้าง เสริม เพื่อชุมชน ครั้งนี้ด้วย

โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารจากทั้ง 3 วิทยาลัย รายงานการดำเนินงาน และนำเสนอการบริการในแต่ละจุด หลังจากนั้น เลขานุการ รมว.ศธ.ได้ร่วมพูดคุยกับ คณะครู และนักศึกษาของแต่ละวิทยาลัยฯ ที่ได้ออกมาเป็นจิตอาสาบริการชุมชนในแต่ละจุด และสอบถามความพอใจของปูระชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ด้วย โดยการให้บริการแต่ละประเภทนั้นประซาชน ต้องมาลงทะเบียนที่จุด ตามที่กำหนด พร้อมด้วยปัตรประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมมุ้งลวด ตลอดจนมีบริการตัดผม ทำสปามือ ทำสปาเท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้ำจากการทำงาน รวมทั้งการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาในด้านสายตา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและการสอนทำอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกสมาคมเชฟประเทศไทย นายทองเลี่ยม พุกทอง มาสอนการทำข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ

นอกจากนี้ นางสาวอรพินทร์ เพชรหัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยทั้งสามแห่ง ได้ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อ และน้ำยาทำความสะอาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มอบให้กับโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยมี ดร.จินตนา ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมด้วย นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ และ นางอภิญญา ธนกรณัฐวัชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว หลังจากนั้น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรม แจกข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ ให้ผู้ที่มารับการอบรมและมารับบริการในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ต้องมีการวัดอุณหภูมิ ฉีดน้ำยาหรือเจลล้างมือทำความสะอาด มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และยังมีหน่วยงานจากสำนักงานเขต มาร่วมออกกิจกรรมในการให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย