ป.ป.ส.นำทรัพย์คดียาเสพติดที่สิ้นสุด ขายทอดตลาด

8

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา ครั้งที่ 19/2562 โดยมี นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาด โดยได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ และล้อแม็กซ์ จำนวน 34 รายการ ซึ่งการขายทอดตลาดครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาทั้งสิ้น จำนวน 58 คน สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ทั้งสิ้น จำนวน 28 รายการ แยกเป็นรถยนต์ จำนวน 21 รายการ รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 รายการ และล้อแม็กซ์ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ขายได้เป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท

ส่วนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาทาง สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคำสั่งให้ยึด อายัด แต่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาแล้ว จำนวน 2,182 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 197 ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว จำนวน 2,948 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 99 ล้านบาท รวมทรัพย์สินที่มีการขายทอดตลาดแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5,130 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นกว่า 287 ล้านบาท

สำหรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดต่อไป