กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ดำเนินโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ

60

ฝากหัวใจใส่ถุงผ้า โดยการนำถุงผ้าดิบมาสร้างสรรค์ลวดลายพร้อมกับข้อความให้กำลังใจ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล สำหรับให้ผู้ป่วยและประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยา เมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล โดยใช้พลังเครือข่ายที่มีความสามารถด้านศิลปะและจิตอาสาที่สนใจงานศิลปะมาร่วมกันทำความดี น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการลดใช้ถุงพลาสติกและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง โดยถุงผ้าทั้งหมดจะถูกนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้แทนถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดโลกร้อน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบ และร่วมรณรงค์ให้ภาคเอกชน ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก

ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสยามดิสคัฟเวอรี่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น.  ณ Living room ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่