กรมปศุสัตว์กวาด 3 รางวัลเลิศรัฐ ปี 62 จาก ก.พ.ร. มุ่งทำงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

17

กรมปศุสัตว์กวาด 3 รางวัลเลิศรัฐ ปี 62 จาก ก.พ.ร. รางวัลแห่งเกียรติยศมอบให้กรมปศุสัตว์ ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ์ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่น ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2562 โดยปีนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 2. รางวัลบริหารภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแพะบางบัวทอง ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end” และ 3. รางวัลบริหารภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “ระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ ผ่านด่านกักกันสัตว์ (e-Movement Smart Kiosk)”

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศมอบให้กรมปศุสัตว์ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคนที่ได้ดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพการบริหารจัดการแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง กรมปศุสัตว์รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจในการดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป