Fix it จิตอาสา

39

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2564 ดร. กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการ
fix it – จิตอาสา บริการล้างแอร์ จำนวน 50 ตัว พร้อมนำนักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาช่างยนต์ ออกให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจช่วยซ่อมแซมประตู หน้าต่าง บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด ณ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้ ผอ.ประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของคณะครู และนักเรียน นักศึกษา พร้อมแนะนำการซ่อมแซมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในระยะต่อไปอีกด้วย