กาญจนบุรี สภ.ท่าเรือกาญจน์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าริมทางสาธารณะบริเวณ

9

จุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุทางถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-11:00 น.
พ.ต.อ.สมบัติ โพธิ์งาม ผกก.สภ.ท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ท่าเรือรวม 35 นาย ร่วมฝ่ายปกครอง ตำบลตะคร้ำเอน นายปราโมทย์ จิตนิยม (กำนันตำบลตะคร้ำเอน) นายเอกชัย เกียรติอมรเวช (ผญ.หมู่ 15) นายเล็ก เคโอชา (ผช.หมู่ 15) นายวิสุทธิ์ แสงรอด (ผช.หมู่ 15) และประชาชนในพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

โดยการปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ริมทางสาธารณะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ต่อการเกิดอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุทางถนน ในเขตหมู่ที่ 15 ตำาบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน

โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆ ด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวการเมืองชุมชน/กาญจนบุรี…รายงาน