“นครบาล 1” เป็นวิทยากร บรรยายในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 7)

12

วันนี้ วันศุกร์ที่ 13 ก.ย.62 เวลา 12.30 น.
ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 : พล.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 7)

ในหัวข้อ “มหานครปลอดภัย : ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน” และการถกแถลงประเด็น “ความปลอดภัยบนท้องถนน” โดยมีผู้เข้ารับการบรรยายเป็นข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน