“เสมา 3” ปลื้ม งานกศน. เจาะกลุ่มเป้าหมายสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชนได้ทั่วถึง ทุกที่ทุกเวลา

3

วันนี้ วันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช. ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมืองของ สำนักงาน กศน.กทม. พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ,นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ,ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.,นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน.,นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2,ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กทม.,ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กศน.เข้าร่วมการประชุม

ดร.กนกวรรณฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกท่าน ที่ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี และพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป”

“สำนักงาน กศน.นั้น ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม และพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัย ครู กศน. ตำบล ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนประสานงานกับภาคีเครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นั้น ตนตระหนักดีว่า ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับบริบทในสังคม ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร ดิฉันในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ “ รมช.ศธ.กล่าว ทิ้งท้าย

Cr.ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน