ทีเส็บ เผยการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าในประเทศ

25

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ มีนโยบายการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าในประเทศปี 2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายระยะยาวในทุกมิติ โดยมุ่งเตรียมการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผลักดันไมซ์สู่การเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการเสนอปีแห่งการประชุมของไทย (Meet In Thailand Year) เมื่อประเทศมีความพร้อมในการเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ การดำเนินการแผนการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าในประเทศปี 2565 จึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

ธุรกิจงานแสดงสินค้าในประเทศ หรือ Domestic MICE นั้นมีสัดส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจในอัตราที่สูง อีกทั้งหากเกิดการจัดงานแสดงสินค้าขึ้นในพื้นที่และเป็นงานที่ตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล จะส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ Economic Impact ที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการสร้างรายได้ การจ้างงาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตจากองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมในงานแสดงสินค้านั้น ๆ ทีเส็บจึงมุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริม ยกระดับ พัฒนา และต่อยอดให้เกิดงานแสดงสินค้าใหม่ ๆ ในพื้นที่ อีกทั้งเร่งกระตุ้นให้งานแสดงสินค้าที่มีอยู่เดิมในพื้นที่นั้นมีมาตรฐานและเพิ่มการเจรจาธุรกิจทำให้เกิดการซื้อการขายมากขึ้นอีกด้วย

โดยในปี 2565 ทางทีเส็บมีนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันโดยใช้งานแสดงสินค้าเป็นฐานทางการตลาด ภายใต้ชื่อแคมเปญ “Empowering Thailand Exhibition” ซึ่งเป็นแคมเปญการตลาดที่เน้นการทำกลยุทธ์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

“Growth” สร้างการเติบโตให้อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาค การสร้างงานใหม่ (New Show) การโคลนนิ่งงาน (Geo-Cloning) การยกระดับงานเดิม (Upgrade show) และการขยายงานเดิม (Split sub-show) “Collaboration” พัฒนาความร่วมมือ จะเป็นปีแห่ง “MOU Active” โดยผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภายใต้ EMTEX MOU ที่มี 17 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือสนับสนุนงานแสดงสินค้าในสร้างเครือข่ายพันธมิตร “Industry in Focus” มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งกลุ่มอาหาร เกษตร สุขภาพ พลังงานทางเลือก เครื่องจักรกล คมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในภูมิภาค “Hosted City” การสนับสนุนของเมืองเจ้าภาพ โดยเฉพาะเมืองไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย

ทั้งนี้ ทีเส็บได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 ในการสนับสนุนงานแสดงสินค้าในประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวนทั้งหมด 16 งานด้วยกัน คือ
งานแสดงสินค้าในประเทศ จำนวน 9 งาน ดังนี้
1.E-San Northern International Auto Expo 2020 17-21 มีนาคม 2564ภาคอีสาน
2.มหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 4 (I-SAN STATIONARY FAIR 2021) 7-13 ตุลาคม 2564 ภาคอีสาน

3.Chiangmai Coffee week 2021 19-24 ตุลาคม 2564ภาคเหนือ

4.Motor Show 2020 @ Khon Kaen 11-13 พฤศจิกายน 2564 ภาคอีสาน

5.Sport and Health Expo 2021 15-17 พฤศจิกายน 2564 ภาคอีสาน
6 .Southern International Auto Expo 2020 13-17 พฤศจิกายน 2564 ภาคใต้

7.E-San International Auto Expo 2020 ครั้งที่ 2 1-5 ธันวาคม 2564 ภาคอีสาน
8.งาน Smart SME Expo 2021 กรุงเทพฯ 2-5 ธันวาคม 2564 ภาคกลาง
9.Korat Foodex 2020 15-19 ธันวาคม 2564 ภาคอีสาน

งานแสดงสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการ Empower Thailand Exhibition EMTEX จำนวน 7 งาน
1.Air-Rail and Logistic Expo 2021 จัดงานระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2564 ภาคอีสาน
2.Food and Agro Tech 2021 จัดงานระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 ภาคอีสาน
3.LANNA EXPO 2021 จัดงานระหว่างวันที่ เดือนพฤศจิกายน 2564 ภาคเหนือ
4.Thai Rice Expo 2021 จัดงานระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ภาคอีสาน

5.Agro FEX 2021 จัดงานระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ภาคอีสาน

6.New North Expo 2021 Food & Lifestyle จัดงานระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 ภาคเหนือ

7.Fruitpital Innovation Fair 2021 จัดงานระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2564 ภาคตะวันออก

โดยสรุป มีจำนวนงานแสดงสินค้า 16 งาน จำนวนผู้จัดงานทั่วประเทศ 12 ราย มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) 3,000 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด (Visitors) 315,070 ราย และผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้า (Exhibitors) 2,369 ราย ซึ่งถือได้ว่าอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศยังคงสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้และยังคงสามารถกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งในปี 2565 ทีเส็บมุ่งหวังให้เกิดการเติบโตและต่อยอดงานแสดงสินค้าในประเทศ โดยมุ่งเป้าความสำเร็จไม่น้อยกว่า 20 งานแสดงสินค้าที่จะเกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย มีการจับคู่เจรจาธุรกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุน มีการยกระดับงานแสดงสินค้าให้มีมาตรฐานสากลโดยสนับสนุนหลักสูตร training ลงลึกถึงความต้องการของผู้จัดงานที่แท้จริง อีกทั้งต่อยอดเครือข่ายการสนับสนุนให้งานยกระดับโดยเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมืออย่างแท้จริง Empowering Thailand Exhibition “การบูรณาการร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยผ่านการจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ทีเส็บได้ผลักดันงานแสดงสินค้าในประเทศผ่านแคมเปญส่งเสริมการตลาด “Empowering Thailand Exhibition” โดยปรับรูปแบบการสนับสนุนให้ตอบโจทย์ความต้องการผู้จัดงานและสอดรับสถานการณ์การจัดงานในยุควิถีใหม่ ครอบคลุมทุกการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบการจัดงานจริง (Physical Exhibition) การจัดงานผสมผสานออนไลน์ร่วมกับการจัดงานจริง (Hybrid Exhibition) และการจัดงานออนไลน์ (Virtual Exhibition) แบ่งการสนับสนุนเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณและส่งเสริมการตลาด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจไมซ์ และด้านการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน

“Domestic Exhibition Recovery” เป็นแพ็กเกจสนับสนุนเพื่อเร่งส่งเสริมตลาดงานแสดงสินค้าในประเทศ โดยสนับสนุนผู้จัดงานผ่าน 2 แพ็กเกจ ด้วยกัน ประกอบด้วย

1.แพ็กเกจ “Regional Best Show” สนับสนุนงานแสดงสินค้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
ก. อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
ข. การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ค. เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ง. พลังงานทางเลือก โลจิสติกส์ ยานยนต์ ยนตรกรรม และ ระบบคลังสินค้า
จ. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าสูง หรือ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในภูมิภาค
งานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาค ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภาคี EMTEX ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยงาน ด้วยวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

และ 2. แพ็กเกจ “Gear Up Exhibition” สนับสนุนงานแสดงสินค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถขอรับการสนับสนุน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6946000 หรือ rgo@tceb.or.th