รมช.ศธ.ประกาศเลิกใช้ 3 สารเคมี ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง

24

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) แถลงการดำเนินการนำร่องวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง “ปลอด 3 สารเคมีอันตราย”

คุณหญิงกัลยา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมง เป็นสถานศึกษาที่ต้องบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตรและสร้างเกษตรกรในอนาคต ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องนำความรู้ และวิธีการที่ถูกต้อง ไปสร้างผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหารปลอดภัย” อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ การเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ผลิตอาหารสุขภาพ “Green Healt” อีกทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารจำหน่ายแก่ชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป ยิ่งต้องจำหน่าย อาหารที่ปลอดภัยด้วยการผลิตอาหารของเกษตรกร ในปัจจุบันปรากฏว่ามีเกษตรกรจำนวนมาก ใช้สารเคมีอันตรายคือ พาราควอต ไกลโฟซตและคลอร์ไพริฟอสในหลายพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างการผลิตอาหารและกระบวนการการเรียนการสอนที่ถูกต้องเพื่อสร้างเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร ที่ให้ความสำคัญสูงสุดต่อผู้บริโภคด้วยการผลิต”อาหารปลอดภัย” และ “อาหารเพื่อสุขภาพ”

จึงได้ประกาศเป็นนโยบาย ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง ทั้ง 47 แห่ง เป็นต้นแบบในการเลิกใช้สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิดนี้อย่างสิ้นเชิง เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ โดยจะเริ่มนำร่องที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง “ปลอด 3 สารเคมีอันตราย” ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก