อาชีวะขับเคลื่อนเชิดชูสถานศึกษาคุณธรรมเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ

183

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า “จากคำกล่าวที่ว่า “คุณธรรมค้ำจุนโลก” ดังนั้น ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ย่อมต้องอาศัยบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของโลกปัจจุบัน”

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา สอศ. เพื่อนำเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ จำนวน 113 แห่ง เสนอตัวอย่างโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา 45 โครงการ และนำเสนอหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา 29 เรื่อง โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานคุณธรรม และขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐทุกแห่ง รวมทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมให้แก่กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเริ่มต้นและผลักดันให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จ

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบโล่และเกียรติบัตร ภาพยนตร์และสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สร้างชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมีรางวัลและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้ สารคดียอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ชื่อผลงาน วินัย…ก้าวแรกแห่งความยั่งยืน

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ชื่อผลงาน แสงไฟเพื่อชีวิต รางวัลพัฒนายอดเยี่ยม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ชื่อผลงาน ธรรม :…เพื่อยาย รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ชื่อผลงาน ลูกจ๋า และรางวัล Popular Vote ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ชื่อผลงาน ลิขิต รางวัล ขวัญใจผู้ชม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ชื่อผลงาน วินัย…ก้าวแรกแห่งความยั่งยืน วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ชื่อผลงาน แสงไฟเพื่อชีวิต วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ชื่อผลงาน ลอด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ชื่อผลงาน เปลี่ยน (Change) สำหรับ รางวัล Audiencesd Award พร้อมโล่และเกียรติบัตร ในโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์และสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สร้างชาติ ประจำปี 2562 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ชื่อผลงาน เปลี่ยน (Change)

ทั้งนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างความศรัทธา และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรอาชีวศึกษา และลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมส่วนรวม ประกอบด้วย รางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 13 ราย โดยคัดเลือกจากข้าราชการพลเรือนหรือบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจำสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 2 คน และรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 169 ราย 65 ประเภทสาขาวิชา โดยคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสาขาวิชาของสถานศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ สาขาวิชาละ 1 คน ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 คน คัดเลือกผ่านคณะกรรมการระดับสถานศึกษา คณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการระดับสอศ.ตามลำดับ

ดร.บุญรักษ์ กล่าวปิดท้ายว่า “สอศ. สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถสร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมอาชีวศึกษาในการผลิตคนดีและคนเก่งออกไปพัฒนาสังคมเพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”