เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยปลาตะเพียนขาวลงแม่น้ำเป็นการฟื้นฟูและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ

21

วันที่ 22 กันยายน 2564 เมื่อเวลา 08.49 น. สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่บริเวณ แม่น้ำแม่กลอง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี สำหรับการปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ เป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว นอกจากนี้ยังได้มอบให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี นำพันธุ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำอีกด้วย

รักษพล พุ่มพฤกษ์/กาญจนบุรี