วธ.จัดประชุมติดตามการพัฒนาองค์กร-ชุมชน-อำเภอ จังหวัดคุณธรรม “อิทธิพล” ชู ปฐมบรมราชโองการสู่แนวปฏิบัติ

108

วันนี้ (12 ก.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัด ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ประจำปี 2562 โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนชุมชนคุณธรรมต้นแบบจากจังหวัดต่างๆ ร่วมการประชุม

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่วธ.ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือเป็นการเสริมสร้างด้านศักยภาพของคนไทย ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรมก็เป็นแผนหนึ่งที่สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งทั้งการดำรงอยู่ของสังคม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมอันจะทำไห้เกิดการจรรโลงสังคมให้มีความสุข นำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีการจัดทำแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อจรรโลงให้ทุกภาคส่วนของสังคมตั้งระดับองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดทั่วประเทศได้นำเอาหลักคุณธรรมตามแผนแม่บทมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศเจตนารมณ์ จนถึงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรมดีเด่นในแต่ละพื้นที่ และขั้นสุดท้ายจะเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อยอดไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้การดำเนินงานตามแผนแม่บทได้ผ่านมากึ่งหนึ่งของระยะเวลาในแผนแม่บทแล้ว จึงสมควรที่ต้องจัดประชุมติดตามการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน และเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น ศึกษาแบบอย่างขององค์กรหรือชุมชนต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่บ้างในเชิงกายภาพเนื่องจากบางชุมชนนั้นมีผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชนรวมถึงภาคธุรกิจและภาคราชการเข้ามาให้การสนับสนุน จึงส่งผลให้ตัวชี้วัดทางด้านคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดนั้นๆ เกิดผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมาประชุมกันในวันนี้เราจะได้มาศึกษากันว่าทำไมชุมชนนี้ได้เป็นชุมชนต้นแบบ เกิดจากอะไร และอาจจะมีบ้างที่ไม่ดำเนินไปตามแผนแม่บทก็จะได้มาปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“จากการประเมินปีต่อปีจากนโยบายที่ทางรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงฯ ดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในนโยบายหลัก รวมถึงนโยบายของกระทรวงฯที่ผมมอบไป ให้น้อมนำเอาปฐมบรมราชโองการเรื่องของการศึกษา รักษาและต่อยอดเรื่องของธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารงาน จึงอยากเห็นองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัด ให้เป็นต้นแบบคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต คุณธรรมนี่แหละครับจะมาจับในเรื่องการพัฒนา ในปีหน้าอยากให้เป็นปีที่ยกระดับจากการประกาศเจตนารมณ์ เป็นระดับการส่งเสริมคุณธรรมให้ได้มากที่สุด” นายอิทธิพล กล่าว

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัฒนธรรมจังหวัด และนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่เห็นผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงผู้แทนองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัด ที่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมจำนวน 250 คน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ จะดำเนินการในรูปแบบการบรรยาย และการอภิปรายในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัด สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ รู้ปัญหา และสามารถแนะแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดอื่นได้ ประกอบด้วย 1.องค์กรคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 2.ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเพียร จังหวัดสุพรรณบุรี 4.ชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี

5. ชุมชนคุณธรรมวัดแม่กาห้วยเคียน จังหวัดพะเยา 6.ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี 7.อำเภอคุณธรรมอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 8.จังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร 9.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และ10.คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี