ศาลอุทธรณ์และกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา

8

วันนี้ 12 กันยายน 62 ที่ศาลอุทธรณ์ นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ และ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศาลอุทธรณ์และกระทรวงยุติธรรม เพื่อพัฒนาการอานวยความยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะพัฒนาระบบการส่งสานวนคดีในรูปแบบสานวน อิเล็กทรอนิกส์ในคดีที่มีการยื่นอุทธรณ์ไปให้ศาลอุทธรณ์โดยเร็ว ศาลอุทธรณ์จะจัดให้มีระบบตรวจสอบ ข้อมูลคดีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญาต่อศาลอุทธรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมและประชาชน ที่ยื่นอุทธรณ์สามารถติดตามข้อมูลคดีได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของศาลอุทธรณ์

นอกจากนี้ศาลอุทธรณ์ และกระทรวงยุติธรรม ยังร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับคดีตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และการพัฒนาเครือข่ายการทางานเพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานตามกฎหมาย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนตาม นโยบายประธานศาลฎีกา ที่มุ่งเน้นนาเทคโนโลยีมาเพื่อสนับสนุนการอานวยความยุติธรรม เพื่อก้าวไปสู่ การเป็นศาลดิจิทัล (D-court) ภายในปี พ.ศ.2563 รวมทั้งตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม