กรมคุมประพฤตินำผู้ถูกคุมความประพฤติช่วยงานจัดทำโรงพยาบาลสนามสู้โควิด

20

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการจัดทำโรงพยาบาลสนาม สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด มีจำนวน 350 เตียง ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน รวมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการจัดเตรียมที่นอน ประกอบพัดลม หมอน ผ้าห่ม และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่กรมคุมประพฤติ ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการ ในการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พักคอย และสร้างเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้