วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โชว์ความพร้อม เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 7 สาขาอาชีพ

207

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะร่วมกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภายในสถานศึกษาจำนวน 7 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย 1.สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคอนโทรเลอร์ (PLC) ระดับ 1 2.สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 3.สาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 4. สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 5. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 6. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 7. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 4.0 พร้อมยกระดับฝีมือช่างชุมชนให้มีมาตรฐานฝีมือสูงขึ้น

นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ กล่าวว่า ตามที่วก.ท่าแซะมี นโยบายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน “นโยบาย 1 คน 1 ใบเซอร์” ทางวิทยาลัยจึงได้พัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นภายในสถานศึกษา ซึ่งได้ผ่านการประเมินและเปิดใช้งานไปแล้ว 2 รุ่น ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงนักเรียนต่างสถาบัน ช่างชุมชนในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการทดสอบกว่า 120 คน เป็นการสร้างโอกาสของผู้ที่จะจบการศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มากขึ้น และยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนายกระดับฝีมือ เพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากหลายอาชีพเริ่มมีกฏหมายรองรับที่จะต้องมีใบรับรองเพื่อนำไปใช้ในการขออนุญาตในการประกอบอาชีพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอาชีวศึกษา เน้นสอนเรื่องทักษะของผู้เรียนอย่างจริงจัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาเรียนภายในวิทยาลัยได้ ต้องใช้ระบบออนไลน์แทน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง แต่การเรียนออนไลน์ไม่สามารถทำได้ ในอนาคตต่อไปจะต้องปรับหลักสูตรหรือปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการฝึกอบรม เน้นสมรรถนะหลัก ยกระดับและสร้างทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในตลาดแรงงาน ซึ่งศูนย์ทดสอบจะเป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยได้ในอนาคต ผมจึงให้ความสำคัญในการเตรียมสิ่งเหล่านี้เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของผู้เรียน