โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง การส่งเสริมอนุรักษ์ป่าบวชป่า

47

วันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ2562 นางภัทราวดี สิทธิธนะกุล นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายบอดินร์ เทียมภัทดี ปลัดอาวุโส นายทองคำทองธรรมสละ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่ 35.ป่าแดง นายวีระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ นายกเทศมนตรีตำบลเจริญเมือง อ.พานจังหวัดเชียงราย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกัน บวชป่า และปลูกต้นไม้มีค่า ไม้มะค่า ไม้ สัก ไม้ยางนา และไม้ดุ่ อ่างเก็บน้ำห้วยหม้ออุ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยกรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มี 2 หมู่บ้านดงตะเคียน บ้านถานตะเคียนทอง ตำบลเจริญเมือง การส่งเสริมอนุรักษ์บวชป่าในวันนี้

ปัญหาความสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวนล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่
ทรัพยากรดินน้ำหลากหลายชีภาพและอื่นๆ สวนใหญ่สืบนื่องจากทรัพยกรป่าไม้ถูกทำลาย ป่าไม้การกำจัดของเสียของที่สูงขึ้นสภาพภูมีอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดันสากล เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หาความสื่อขอพรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่วยังเนปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการเกษตรยากต่อเนื่องคือความยากจนและคุณภาพชีวิตตกต่่่ำจากปัญหาดังกล่าวของการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยกรรมชาติและสิ่งแวตอมจะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภวะการเปลี่ยนแปลงสภพภูมิอกาศ เพื่อรองรับบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคต

อาทิการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรการลดลงของผลผลิตเกษตรการลดลงแหล่งอาหารคามรรมชาติรวมถึงผลระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่จะได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลง อุทยานแห่งชาติแม่บึมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายสำนักงานเกษตรอำเภอพาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นจิตอาสา เยาวชนกลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขราษฎหมู่ที่ 9, 10 และ 21 และผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ และขอฝากตันไม้ที่ปลูกตันไม้ที่พวกราได้ทำการบวชในวันนี้ไว้ให้พี่น้องทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโต

อยากจะเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาศ ถ้าพวกเราร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้กินดีอยู่ดี ในอนาคตโครงการอนุรักษ์ทรัพยกรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง การส่งเสริมอนุรักษ์ป่า บวชป่า

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน