เปิดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด

28

ป.ป.ส. ขับเคลื่อนงานบำบัดรักษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2562 พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสุขภาพจิต กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักอนามัย กทม. เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษาในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พร้อมแนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาในปี 2563

โดยการจัดประชุมครั้งนี้ ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน และในชุมชน โดยมีสาระสำคัญในการประชุมฯ คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาตามแผนบูรณาการประจำปี และแผนปฏิบัติการในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ รวมถึงแนวทางสำคัญที่จะนำมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในปี 2563 อย่างต่อเนื่องต่อไป

ผลการดำเนินงานในช่วงระยะที่ผ่านมามีการนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา 191,326 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของประมาณการเป้าหมาย และจำนวนผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายการบำบัด 3 เดือน (3 Month Remission Rate) คิดเป็นร้อยละ 50.37 และจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 25.30 แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องในปี 2563

มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx) โดยให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานในชุมชน และกลับสู่สังคมได้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด เพื่อร่วมกันลดจำนวนผู้ที่มีภาวะทางจิตจากการใช้ ยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง สู่เป้าหมายการส่งกลับคืนเป็นพลเมืองในสังคม ตลอดจนแนวทางการขยายศักยภาพของศูนย์ฟื้นฟูฯ เพื่อรองรับผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว

ผลจากการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาโดยการนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนและปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเพื่อป้องกันการกลับไปใช้
ยาเสพติดซ้ำ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้เข้ารับการบำบัดรักษา และครอบครัว เพื่อไม่ให้ผู้เสพกลับไปติดยาซ้ำอีก…