ห้วยขวางตรวจมาตรการป้องกันโรคฯ ห้างสรรพสินค้า

11

วันจันทร์ที่ 6 ก.ย. 64 เวลา 11.00 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมนางสาวนภาภรณ์ แสงสุวอ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นายสุภชัย วรรณษา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายสุรกิตย์ คูศรีเทพประทาน หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากการปรับมาตรการเพื่อให้กิจการสามารถเปิดดำเนินการได้ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2564

พร้อมเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ เช่น การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ทุก 1-2 ชม. การส่งเสริมให้ชำระเงินแบบออนไลน์ ลดการสัมผัส การทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ การจัดการระบบระบายอากาศ เป็นต้น ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง