วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ คว้า 10 รางวัล นานาชาติ จากเกาหลีใต้

758

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ จำนวน 2 เวที ได้แก่ เวที Creative Invention Contest (CIC 2021) และ เวที World Invention Innovation Contest (WIC 2021) ณ ประเทศเกาหลีใต้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 5 ผลงาน โดยผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล ดังนี้

เวที Creative Invention Contest (CIC 2021)

  • ผลงานสบู่เหลวจากน้ำมะพร้าวกะทิ : รางวัลเหรียญทอง (GOLD MEDAL) และ รางวัล KIA Special Award
  • ผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนนักเรียนเข้า-ออกวิทยาลัยผ่าน Line Application) : รางวัลเหรียญทอง (GOLD MEDAL) และ รางวัล KIA Special Award
    เวที World Invention Innovation Contest (WIC 2021)
  • ผลงานชุดควบคุมสำหรับโครงการชีววิถีแบบประหยัดพลังงาน ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน : รางวัล เหรียญทอง (GOLD MEDAL) และรางวัล AIA Special Award
  • ผลงานโลชั่นจากน้ำมะพร้าวกะทิ : รางวัล เหรียญทอง (GOLD MEDAL) และรางวัล AIA Special Award
  • ผลงานอุปกรณ์ประมวลผลภาพสแกนสัญลักษณ์นิ้วมือผู้ป่วย Sign Photo Scan : รางวัล เหรียญทอง (GOLD MEDAL) และรางวัล AICA Special Award

นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ กล่าวว่า สอศ.โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา บูรณาการการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนนักศึกษา ครูผู้สอน ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่หลากหลายประเภท รวม 9 ประเภท ตามข้อกำหนดของ สอศ. ซึ่งในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตามรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนนำสู่การบริการสังคม และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ รายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา ที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน (สอนเป็นเรื่อง สอนเป็นโครงการ สอนเป็นชิ้นงาน) เพื่อพัฒนางานวิจัยและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ทำให้มีผลงานของผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เกิดขึ้น ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 144 ผลงาน โดยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ได้คัดเลือก 5 ผลงานส่งประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมนำเสนอผลงานที่ประกาศไว้แล้วก่อนการระบาดของไวรัสโคโรน่า ต้องปรับรูปแบบการประชุมเร่งด่วนเพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้ การนำเสนอและประกวดผลงานในครั้งนี้ คณะกรรมการใช้การประเมินผลงานผ่านระบบออนไลน์และแจ้งผลกลับยังสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล จากการส่งผลงานจำนวน 5 ผลงานเข้าประกวดในเวทีดังกล่าว

นายณรงค์ หวังอีน กล่าวอีกว่า “ผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความเข้มแข็งของการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในวิทยาลัย ที่ผมเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการทำงาน (Thasae Teamwork ) และใช้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา รูปแบบ Hands on โมเดล “ซ่อม สร้าง เสริม อย่างมีคุณภาพ ยุค Thailand 4.0” ของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งเข้าสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสอศ.โดยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จะดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา และจะพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ ในทุกๆ มิติ ต่อไป”