อำเภอเลาขวัญโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสม

10

11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) เลาขวัญ นางเบญจวรรณ เชื้อเล็ก แม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลาขวัญ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นายจักริน เชื้องาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขตอำเภอเลาขวัญ พันจ่าอากาศเอก เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายอรรณพ จงเจริญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ นายมณฑล ปทุมสูติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ

“ร่วมกันมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับงบประมาณจาก พม.สนับสนุน 4 หลังๆ ละ 22,500 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ภาคเอกชน และจิตอาสาฯ สมทบวัสดุอุปกรณ์และแรงงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ 4 ราย ได้แก่
1. นายบุญช่วย ณีอู่ทอง อายุ 70 ปี
2. นางสาวเสนอ ผิวนาน อายุ 69 ปี
3. นางเทียม โชระเวก อายุ 69 ปี
4. นางอาบ ประเสริฐสังข์ อายุ 63 ปี

โดย นายอำเภอเลาขวัญ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินี เพื่อเป็นศิริมงคล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว มอบถุงยังชีพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ณ หมู่ที่ 1, 3, 7 และ 9 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี