ป.ป.ช.จับตาทุจริตใช้งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมทั่วประเทศ 15,800 ล้านบาท

25

ป.ป.ช.เฝ้าระวังการใช้งบประมาณโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 15,800 ล้านบาท

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบกลาง ปี พ.ศ.2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 15,800 ล้านบาท (แยกเป็นสำหรับ 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท และสำหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดทั่วประเทศ

ซึ่งพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างสูง จึงเห็นควรให้มี
การติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเป็นผู้เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวตามแนวทางที่กำหนด พร้อมกับรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบต่อไป

โดยได้กำหนดแนวทางเบื้องต้นในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ดังนี้ 1. สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.มีหนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาคและสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดให้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินการทุกโครงการอย่างใกล้ชิด 2. ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อขอทราบข้อมูลของโครงการ ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. ให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดรายงานข้อมูลและผลการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามโครงการฯ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ภาคโดยเร็ว เพื่อรวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย