“สสก.3 จ.ระยอง” ใช้ New Normal จัดอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

11

โควิด-19 ไม่ใช่อุปสรรค สสก.3 จ.ระยอง ปรับวิธีทำงานใช้ New Normal พัฒนานายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.ระยอง) เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่ต้องปรับวิธีการทำงานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ นับตั้งแต่รูปแบบ ตลอดถึงวิธีการทำงาน รวมไปถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรนั้น

ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองได้ขับเคลื่อนการดำเนินตามแนวทางดังกล่าวในทุกกิจกรรม หนึ่งในนั้นก็คือการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนให้กับชุมชนและเกษตรกร จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงานด้านทะเบียน ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน

โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด และนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน วิทยากร และผู้ดำเนินการจัดอบรม รวม 90 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานและกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน บทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การใช้ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการให้คำแนะนำวิสาหกิจชุมชนต่อการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 หมวด 6 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ข้อ 27 การจดทะเบียนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งระบุว่าต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่สองวิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทํากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยการดําเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาจมีบุคคลภายนอก ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ความช่วยเหลือหรือทําคุณประโยชน์อื่นใดมาร่วมในการดําเนินการด้วยก็ได้ สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในสาระสำคัญตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่นายทะเบียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้งานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ได้จัดตั้งขึ้นมา หรือมีความประสงค์จากเกษตรกรที่จะจัดตั้งขึ้นมา สามารถยื่นจดทะเบียนกับนายทะเบียนได้ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และสามารถดำเนินธุรกิจกับองค์กรด้านการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพ วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน