กปน.จับมือกรมชลฯ เตรียมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้คลองมหาสวัสดิ์ เพิ่มศักยภาพในการสูบจ่ายน้ำประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง

11

กปน.จับมือกรมชลฯ เตรียมก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้คลองมหาสวัสดิ์ เพิ่มศักยภาพในระบบประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะ เข้าพบนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ และขออนุญาตก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 เมตร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใต้คลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ที่จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจำนวน 4 เส้นทาง ความยาวรวม 44 กิโลเมตร เพื่อสร้างเสถียรภาพในการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปา เพิ่มศักยภาพในการส่งน้ำประปาทดแทนระหว่างพื้นที่บริการฝั่งตะวันตกกับตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และบรรเทาผลกระทบหากแม่น้ำเจ้าพระยามีน้ำดิบด้อยคุณภาพรุกล้ำถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล ทำให้ประชาชนได้รับน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอและทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว และกรมชลประทานพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด