กรมคุมประพฤติจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละระดับ

16

วันนี้ (9 กันยายน 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละระดับ ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 51 คน ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท แบงค็อก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Smart Probation ซึ่งขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบาย 4p ประกอบด้วย Probation การสร้างระบบงานคุมประพฤติ ให้เป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน และสร้างความสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมาย Professional การทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างมาตรฐานทั้งบุคลากร การปฏิบัติงาน และหน่วยงาน Progressive เร่งพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและการให้บริการ และ Proactive เน้นการทำงานเชิงรุก ซึ่งเป็นการทำงานและให้บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดภาระงานโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย และบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมกันดำเนินการโดยมีเป้าหมายร่วมกัน

ดังนั้นบุคลากรของกรมคุมประพฤติจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ มีขีดสมรรถนะสูง ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีการจัดลักษณะงานของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละระดับ เช่น ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ อีกทั้งนำข้อมูลมาจัดทำ Job Description ของตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านทรัพยากรบุคคลต่อองค์กรต่อไป