ครูแดร์ เปิดโอกาสเยาวชนได้ลัดฟ้าไปเมืองกรุง

18

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่หน้าตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด มีวินัยใฝ่เรียนรู้ทำดีเพื่อพ่อ กิจกรรมพาน้องท่องฟ้าต้านยาเสพติด ปีที่ 3 โดยพันตำรวจเอก สมชาย จินดาวณิชย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโครงการครูตำรวจแดร์ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากทุกอำเภอในจังหวัดยโสธร ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรียนรู้ มีความประพฤติดี มีความสามารถ และกล้าแสดงออก ในการต่อต้านยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างของตน ทำแต่กิจกรรมความดีอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดยโสธร โดยมี ดาบตำรวจสมศักดิ์ จันทะมาลา ประธานกรรมการ และร้อยตำรวจเอกวิศาล ศรีแก่นจันทร์ ครูตำรวจแดร์ เป็นผู้ริเริ่มจัดทำโครงการโดยมีการคัดเลือกนักเรียน ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยครูประจำชั้น และครูตำรวจแดร์ ร่วมทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารจาก อุบลราชธานี ไปยัง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งไปและกลับ ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบกระเป๋าเป้สะพายหลัง ซึ่งทำจากผ้าพื้นเมืองตามแบบวัฒนธรรมยโสธร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นที่ระลึก ด้านตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้จัดสรรเงินสนับสนุนช่วยให้การสนับสนุนและมอบหมายให้ตำรวจแดร์ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน เพื่อให้การเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนในครั้งนี้ มีความปลอดภัยและประสบผลสำเร็จ อันจะเป็นการสร้างความประทับใจแก่เยาวชน ส่งผลให้เยาวชนความจิตใจที่เข้มแข็ง มีความมั่นใจในการทำความดี กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และใช้ชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ต่อไปภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน