วอศ.เชียงราย ผุดการสอนห้องเรียนรู้เสมือนจริง “รถทัวร์จำลอง”

105

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้สอดรับกับความต้องการกำลังคนเพื่อการผลิตและพัฒนาประเทศ อาทิ สาขาการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งสาขาการท่องเที่ยว เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร การจัดการเรียนการสอน มีสื่อการสอนที่ทันสมัย มีห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบเสมือนจริง เช่น ห้องบริษัททัวร์จำลอง ห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับการจัดนำเที่ยว (รถทัวร์จำลอง) ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะอาชีพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้จัดสรรเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว

โดยเปิดการเรียนการสอน สาขาการท่องเที่ยว ในระดับชั้น ปวช. ปวส. และ ปริญาตรี สำหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับปวช. เรียน 6 ภาคเรียน แบ่งเป็น เรียนในวิทยาลัย 5 ภาคเรียน และฝึกงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยวในรายวิชา มัคคุเทศก์และรายวิชาโครงการ นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยว ตั้งแต่การเขียนรายการนำเที่ยว การติดต่อประสารงานด้านยานพาหนะ ที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการนำนักท่องเที่ยวออกเที่ยวจริงๆ

ระดับ ปวส. เรียน 4 ภาคเรียน แบ่งเป็น เรียนในวิทยาลัย 3 ภาคเรียน และฝึกงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีการเน้นกระบวนการจัดการมากขึ้น มีการว่างแผนเป็นขั้นเป็นตอน มีการทำรายการนำเที่ยว เสนอขายให้กับบุคคลทั่วไปในวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก คิดต้นทุน ประสารงานเป็นลำดับขั้นตอน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติออกทำเที่ยวจริง (จบปวส.สามารถทำเรื่องยื่นขอรับบัตรมัคคุเทศก์ ทั่วไปได้) และระดับปริญาตรี เรียน 2 ปี แบ่งเป็น เรียนในวิทยาลัย 1 ปี และฝึกอาชีพ 1 ปี ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี เรียนในวิทยาลัย 1 ปี อีก 1 ปี ฝึกอาชีพ นักศึกษาบางคนอาจจะได้ทำงานไปเลย และมีการจัดทำวิจัย รายวิชาการฝึกอาชีพ มีการทำผลงานวิจัย มานำเสนอทั้งในวิทยาลัยและระดับสถาบัน สำหรับนักศึกษาจบสามารถทำเรื่องยื่นขอรับบัตรมัคคุเทศก์ ทั่วไปต่างประเทศ นักศึกษาระดับระดับ ปริญญาตรีจบแล้วมีงานทำ 100%

ห้องบริษัททัวร์จำลอง ห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับการจัดนำเที่ยว (รถทัวร์จำลอง) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นับเป็นห้องเรียนที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนโดยมีการนำสื่อเสมือนจริงมาใช้ในการสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติจริง เช่น การพูดนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว การบริการ และการดูแลนักท่องเที่ยว เป็นต้น พร้อมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม ทำให้เกิดทักษะ เกิดความชำนาญ รวมถึงเป็นการพัฒนาในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนก่อนจะไปประกอบอาชีพ ให้นักเรียนได้นำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ที่จบในสาขาการท่องเที่ยว สามารถไปประกอบอาชีพ ได้ทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์หรือ รับราชการ เช่น ครูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและกีฬา ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงเป็นพนักงานโรงแรม พนักงานภัตตาคาร พนักงานสายการบิน ภาคพื้นดิน หรือ พนักงานรับจอง บริษัทนำเที่ยว