แต่งตั้ง 871 นายพล “บิ๊กบี้” แม่ทัพภาค 1 ขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ทบ “พล.อ.อ.มานัต” ผบ.ทอ. “พล.ต.อ.สุชาติ” รองผบ.ตร.

122

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ รวม 871 ตำแหน่ง

มีตำแหน่งสำคัญ ดังนี้

กองทัพอากาศ
– พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

กองทัพบก
– พลเอก จักรชัย โมกขะสมิต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
– พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
– พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
– พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

กองทัพเรือ
– พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
– พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
– พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

กระทรวงกลาโหม
– พลเอก อนุชิต อินทรทัต ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป
– พลเอก กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
– พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
– พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
– พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย
– พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
– พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
– พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
– พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒพิิเศษกองทัพบก เป็น เสนาธิการทหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์

ส่วน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 317 ราย

มีคำแหน่งสำคัญ คือ

– พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

– พลตำรวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก

– พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

– พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
– พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
– พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
– พลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ จเรตำรวจ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
– พลตำรวจโท วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ จเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา

– พลตำรวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี