“เสมา 3” ลงพื้นที่ปากน้ำโพ รับฟังข้อเสนอ พร้อมทลายทุกข้อจำกัดเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน

41

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 เวลา 14.00 น.ณ โรงเรียนสามมิตร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายด้านการศึกษา

ดร.กนกวรรณฯ กล่าวว่า “โรงเรียนสามมิตรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ลูกเสือ-เนตรนารี” นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว HighScope ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM TO SEARM การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Thinking School การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ “เด็กพิการเรียนรวม” และส่งเสริมความสามารถพิเศษ ตามรูปแบบพหุปัญญา ซึ่งมีการวางแบบแผนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ”

ดร.กนกวรรณ กล่าวตอนหนึ่งว่า “การที่จะทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพได้นั้น สวัสดิการครูเอกชน ก็ต้องดีด้วย ขณะนี้ได้ผลักดันนโยบายการเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจากไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อคนต่อปีมาเป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี

เพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ ส่งผลให้ครูที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายสูง กระทบต่อขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนเอกชน นั้น ขณะนีได้มอบหมายให้กองทุนสงเคราะห์ และ สช. ศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายตรง เพื่ออำนวย ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของครูที่เจ็บป่วยโดยเร็ว

นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาครูเอกชนนั้น ตอนนี้ตนและทาง สช. ได้จัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูเอกชนไว้แล้ว ประมาณ 22 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการทันทีกระจายไป 18 ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ทั่วประเทศ ให้เข้าไปช่วยจัดอบรมพัฒนาครูได้อย่างเต็มที่

โดยเฉพาะการอบรมครูสอนเด็กพิเศษที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อดูแลเด็กให้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมชุดแรกประมาณ 18,000 คน จากครูเอกชนทั้งหมดกว่า 100,000 คน โดยจะจัดให้มีการอบรมใน 4 หลักสูตร คือหลักสูตรการออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณในระดับประถมและมัธยม หลักสูตรอบรมลูกเสือ และหลักสูตรการอบรมครูปฐมวัย และที่สำคัญ ตนจะร่วมผลักดันจะทลาย ทุกกำแพงข้อจำกัด และจะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง “กนกวรรณฯ กล่าวทิ้งท้าย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน