ก้าวสู่ 57 ปี วิทยุมทร.ธัญบุรีพร้อมผลิตข่าวต้นชั่วโมงของ 9 ราชมงคล ยันสร้างสรรค์รายการสาระความรู้เพื่อเป็นสถานีแห่ง Sound Library

63

เนื่องในวันครบรอบปีที่ 57 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มิ.ย. 2564

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เป็นสถานีวิทยุแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นภารกิจของวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz นี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ งานสื่อเสียงสร้างสรรค์ รวมทั้งเพลงเพราะๆ ให้ได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 56 ปีแล้ว

ในวันที่ 24 มิ.ย. 2564 เป็นโอกาสดีที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz จะมีอายุครบรอบ 57 ปี โดยในโอกาสนี้เราก็ได้มีการเตรียมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิทยุกระจายเสียง มทร.ทั้ง 9 แห่ง ภายใต้ชื่องาน “9 RMUT The Energy of Radio News.” เพื่อเป็นการรวมพลังของ 9 ราชมงคล ในการนำเสนอข่าวสาร กิจกรรม หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ผ่านทางสถานีวิทยุในกลุ่ม 9 ราชมงคล พัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงของชาวราชมงคลให้เป็น “ห้องสมุดนวัตกรรมสื่อเสียงสร้างสรรค์” ที่จะเป็นคลื่นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้ฟัง และทำให้นักศึกษา รวมไปถึงบัณฑิตของพวกเราได้ใช้ประโยชน์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในด้านการศึกษาให้ได้มากที่สุด ในอนาคต เราจะพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของเรา ให้เป็น community ของสื่อ เสียง ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ให้สมกับที่เป็น “ห้องสมุดนวัตกรรมสื่อเสียงสร้างสรรค์” วิทยุราชมงคลธัญบุรี คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการความร่วมมือ “9 RMUT The Energy of Radio News.” เป็นการผนึกกำลังของทั้ง 9 ราชมงคล ที่จะร่วมกันรายงานข่าวต้นชั่วโมงเพื่อเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิ.ย. นี้ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี นอกจากนี้แล้ว วิทยุราชมงคลธัญบุรี ยังได้นำข้อมูลของ 9 ราชมงคลและองค์กรต่างๆ มาผลิตรายการที่เน้นการนำเสนอองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน เช่น ข่าวสาร, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม, SME เศรษฐกิจ, จิตวิทยา การใช้ชีวิต, ภาษา วัฒนธรรม, สุขภาพ, จิตอาสา ฯลฯ ซึ่งแต่ละรายการเป็นการสร้างสรรค์การผลิตรายการที่เป็นสาระองค์ความรู้ มีข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตขึ้นเป็นสื่อเสียงในทุกวัน ทุกสัปดาห์ เปรียบได้กับการเป็นห้องสมุดสื่อเสียงสร้างสรรค์ หรือ Sound Library ที่ผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทั้งรูปแบบออนแอร์สด หรือรับฟังย้อนหลังในคลังได้ ที่ http://www.radio.rmutt.ac.th และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/RMUTTRadio