ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล และติดตามความก้าวหน้าของเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ เน้นย้ำให้เรือทุกลำเตรียมความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

33

วันที่ 21 มิ.ย.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองเรือยุทธการ เข้าหารือและประสานการปฏิบัติกับ พล.ร.ต.เอกชัย อมาตยกุล รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และ พล.ร.ต.วราณัติ วรรธนผล เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และติดตามการซ่อมทำเรือ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้รับทราบการรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อขัดข้อง จากผู้บังคับการเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ โดยมี ผู้บัญชาการกองเรือ และผู้อำนวยการกองต่างๆ ในกองเรือยุทธการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมทำเรือให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับการเรือ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำให้ผู้บังคับการเรือติดตามการซ่อมทำโดยใกล้ชิด และช่วยกันดูแลรักษาเรือ กับป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเรือ และ กำลังพลประจำเรือ ในทุกๆ ด้าน อีกทั้งต้องดำรงขวัญกำลังพลให้ช่วยกันดูแลรักษาเรืออย่างดีที่สุด แม้ในยามที่เรือต้องเข้ารับการซ่อมทำ สร้างจิตวิญญาณนักรบทางเรือให้เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเมื่อเรือออกปฏิบัติราชการ

โดยเรือที่เข้ารับการซ่อมทำส่วนใหญ่เป็นเรือที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ เช่น ราชการทัพเรือภาคต่างๆ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 2 ฝั่งมหาสมุทร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมเรือให้มีความพร้อมสูงสุด ซึ่งการติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมทำเรือเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้องในการซ่อมทำเรือของกองเรือยุทธการ ที่เป็นหน่วยเตรียมกำลังทางเรือ กรมอู่ทหารเรือซึ่งถือเป็นหน่วยเทคนิคที่มีความสำคัญในการซ่อมทำเรือให้มีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพตามที่กองทัพเรือกำหนดไว้ ร่วมกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพาวุธทหารเรือ , กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ , กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และกรมพลาธิการทหารเรือ เป็นต้น

ดังจะเห็นได้ว่าการดำรงความพร้อมของเรือแม้หนึ่งลำจะต้องมีส่วนต่างๆ ร่วมกันเตรียมความพร้อม ด้วยพลังสามัคคี พลังราชนาวี เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ ด้วยความมุ่งมั่นให้เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฎิบัติการในทุกภารกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

//กำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ:To Become the Combat Ready Naval Force//

พลังสามัคคีพลังราชนาวี

กองทัพเรือ

กองเรือยุทธการ

กรมอู่ทหารเรือ

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า_กรมอู่ทหารเรือ

:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ