ม.รามฯ แสดงยินดี “วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์” นั่งเก้าอี้ “อัยการสูงสุด” เป็นคนแรกของคณะนิติศาสตร์

34

ตามมติที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 3 กันยายน ให้ความเห็นชอบ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นอัยการสูงสุด แทนนายเข็มชัย ชุติวงศ์ ที่ครบวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ ตามมติขององค์กรอัยการ หรือ ก.อ. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการปี 2553 โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และมีวาระในการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด 2 ปี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอร่วมแสดงความยินดีในฐานะที่ “นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์” เป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์คนแรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนี้

อนึ่ง “นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์” ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561