กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

7

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมรณรงค์และถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งทางศูนย์ฯ มีภารกิจในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อให้บริการตามความต้องการของเกษตรกรใน 4 สายการผลิต ดังนี้ 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ กล้วย อ้อย และ หน่อไม้ฝรั่ง 2. ต้นพันธุ์ ผลิตต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่ปลอดจากโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ส้มโอ หม่อน ฝรั่ง เงาะ ลองกอง มะนาว ไผ่ และอ้อย 3. ท่อนพันธุ์ ผลิตท่อนพันธุ์พืชไร่ ได้แก่ อ้อย และมันสำปะหลัง 4. เมล็ดพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ ผักบุ้งจีน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วต่างๆ ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง

โดยภายในงานจะพบกับแปลงสาธิตและนิทรรศการการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีทั้ง 4 สายการผลิต ซึ่งเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชตามสถานีการเรียนรู้ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 สถานี การเรียนรู้ ได้แก่

สถานีที่ 1 การผลิตพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (กล้วย)

สถานีที่ 2 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว, ถั่วหรั่ง และถั่วลิสง)

สถานีที่ 3 การผลิตต้นพันธุ์พืช (ไม้ผลต่างๆ)

สถานีที่ 4 การผลิตท่อนพันธุ์พืช (อ้อยโรงงาน, มันสำปะหลัง)