กปน.มอบเงินหนุน WaQuAC-NET พัฒนาเครือข่ายคุณภาพน้ำประปาและงานวิชาการ

7

กปน.มอบเงินสนับสนุน WaQuAC-NET เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาเครือข่ายและงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงผลิตน้ำบางเขน นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กปน.ให้การต้อนรับ Mrs. Yamamoto Keiko ผู้แทนจาก Water Quality Asian Cooperation Network (WaQuAC-NET) และ Mr. Takashi SAIKI ,WASH Program Advisor จาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ที่มาร่วมหารือติดตามผลสัมฤทธิ์ และสำรวจความต้องการในความร่วมมือกันในอนาคต

ในการนี้ นายสมบูรณ์ ได้มอบเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของ WaQuAC-NET ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานเครือข่ายคุณภาพน้ำประปาและพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยช์แก่ กปน.และสาธารณะเกี่ยวกับงานประปาในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กปน. และ WaQuAC-NET ได้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และข่าวสารด้านการประปา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 โดยตลอด 8 ปีได้มีผลงานต่างๆ ร่วมกัน อาทิ การเปิดโอกาสให้พนักงาน กปน.ได้แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานระหว่างกันเป็นประจำทุกปี การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในภาวะวิกฤติมหาอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 ของ กปน. การร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ประปาเมืองเซนไดที่ประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี ค.ศ.2011 การส่งพนักงานไปฝึกอบรมหลักสูตร “Basic Measures against Obstruction by Algae” ที่การประปาโยโกฮาม่า การแลกเปลี่ยนวิชาการในการประชุมวิชาการ JWWA Annual Conference ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญจาก WaQuAC-NET ทำการสำรวจศึกษาเก็บตัวอย่างชนิดสาหร่ายในเขื่อนแหล่งน้ำดิบของ กปน. และทำการทดลองเรื่อง ประสิทธิภาพการใช้สารเคมีในการกำจัดสาหร่าย Aulacoseila ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน เป็นต้น