การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

13

วันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.ปะนะชัย คาสิงห์การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีการประชุมในครั้งนี้ ห้องบุษราคัม โรงแรมเรวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมเพื่อสร้างครือข่ายการท่องที่ยวย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเพื่อการส่งสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมเรวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการเพื่อการส่งสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา และ ดำเนินโครงการฯ วัตถุประสงค์หลักในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างฐานข้อมูลทางกายภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรับพังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธนี โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 100 ราย ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ชุมชนการท่องเที่ยวสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมเพื่อสร้างเครือชยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้มีการดำเนินงานตามกระบวนการได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวในการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเสนวนาในหัวข้อ การมีส่วนร่วมตามแนทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน ตามแนวทางกลไกประชารัฐ ผู้เสวนาประกอบด้วย ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี คุณพินิจนันท์ ทองเสริม หมู่บ้านชะชอม ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรับฟังความคิดเห็น และข้อสนอแนะต่อแนวทางการส่งสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางการท่องเที่ยวในจังหวัอุบลราชธานี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา