ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมผู้ประสบภัยที่อำเภอเขื่องใน

22

วันนี้ (6 ก.ย 62) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาพร วิฑูรย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอำเภอเขื่องในและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นั่งเรือท้องแบนของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านนาผาย ตำบลโนนรังและเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับขุมชนบ้านกอกเป็นจุดหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมหนักในรอบ 50 ปีของจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ถนนเส้นทาง 23 เชื่อมต่อไปยังจังหวัดยโสธรถูกน้ำท่วม เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นทางถูกตัดขาด ต้องใช้เรือท้องแบน และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 ออกให้บริการรับ ส่ง ประชาชนตำบลกลางใหญ่ ทั้งไปและกลับ ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลเครือข่าย บริการสุขภาพสาธารณสุขเขื่องใน ให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี

พื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอเขื่องใน มีหมู่บ้าน ตำบลถูกตัดขาด จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลกลางใหญ่ ตำบลค้อทอง ตำบลสร้างถ่อ ตำบลแดงหม้อ ตำบลบ้านไทย ตำบลนาคำใหญ่ และตำบลสหธาตุ และยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบอีก 5 ตำบล รวม 12 ตำบล 28 หมู่บ้าน 487 ครัวเรือน รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,788 คน

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน