กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้ “สิทธิมนุษยชน” แก่เจ้าหน้าที่ไฟฟ้านครหลวง

57
นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

คุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้ “สิทธิมนุษยชน” แก่เจ้าหน้าที่ไฟฟ้านครหลวง มุ่งตระหนักเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมปรับใช้กับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการดำเนินงานขององค์กร ปี 2564” ซึ่งจัดขึ้นโดย การไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดการไฟฟ้านครหลวง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและระดับประเทศ รวมทั้ง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อการดำเนินงานขององค์กร ตามกรอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งมี ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวง ทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จำนวนประมาณ 400 คน เข้าร่วม

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ยังได้แลกเปลี่ยนต้นแบบที่ดี (Best Practice) ขององค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2562-2563 ในประเภทรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณานำไปปรับใช้กับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป